Cơ khí

Phần mềm thiết kế, tự động hóa sản xuất

MITAS cung cấp các phần mềm CAD/CAM, NX, Solidwork, Autodesk...để tự động hóa thiết kế cho sản xuất.