Cơ khí

Sửa chữa và hiệu chuẩn Điện tử- Vô tuyến

Các kỹ sư giỏi chuyên môn của chúng tôi sẽ sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị điện tử và vô tuyến.