Cơ khí

Máy quét an ninh

R & S®QPS là một máy quét an toàn millimeterwave hiện đại.

Máy đo Công suất - Vôn kế

Bộ cảm biến năng lượng, đồng hồ đo công suất, đồng hồ đo điện áp và vôn kế

Thiết bị kiểm tra và Đo lường điện

Rohde & Schwarz is one of the world's largest manufacturers of electronic test and measurement equipment.