Cơ khí

Giáo dục - Đào tạo

MITAS cung cấp thiết bị cho các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành... của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.