Cơ khí

Tư vấn đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng phòng thí nghiệm

MITAS là công ty uy tin và có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn các cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu...trong việc đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ sản xuất và kinh doanh.