Cơ khí

Thiết bị thí nghiệm cơ bản

Ngoài các trang bị hiển thị trên website, chúng tôi còn nhiều trang thiết bị khác, cung cấp theo yêu cầu của chủ đầu tư.