Cơ khí

Đo lường, hiệu chuẩn Khí tài quang

Cung cấp các thiết bị đo lường, hiệu chuẩn, sửa chữa Khí tài quang học của Quân đội.